Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Porównanie wyników analizy cepstralnej z innymi parametrami oceny głosu u pacjentów z dysfoniami zawodowymi
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Audiologii i Foniatrii / Audiology and Phoniatrics Clinic)
2
Politechnika Łódzka / Lodz University of Technology, Łódź, Poland (Instytut Elektroniki / Institute of Electronics)
3
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz, Łódź, Poland (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej / Faculty of Economics and Sociology, Chair of Economic and Social Statics)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Ewa Niebudek-Bogusz   

Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
Med Pr 2013;64(6):805–816
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie: W ostatnim czasie wśród obiektywnych metod oceny głosu uznaniem cieszy się analiza akustyczna oparta na wyznaczaniu współczynników cepstralnych MFCC (mel-frequency cepstral coefficients). Celem badania była ocena ich zastosowania w diagnozowaniu dysfonii zawodowych w porównaniu z innymi subiektywnymi i obiektywnymi parametrami diagnostycznymi zaburzeń głosu. Materiał i metody: W badaniu wzięły udział 2 grupy kobiet: grupa badana - 55 nauczycielek (średni wiek: 45 lat) z dysfoniami o podłożu zawodowym, potwierdzonymi badaniem laryngowideostroboskopowym, oraz grupa porównawcza - 40 kobiet z głosem prawidłowym (średni wiek: 43 lata). Próbki dźwiękowe (samogłoska ‘a' oraz 4 znormalizowane fonetycznie zdania) poddano analizie MFCC. Wyniki porównano z parametrami akustycznymi (z grupy jittera, z grupy shimmera, parametrem oceny szumów NHR i współczynnikiem chrypki Yanagihary), parametrem aerodynamicznym (maksymalnym czasem fonacji) i parametrami subiektywnymi (skalą percepcyjną GRBAS i wskaźnikiem niepełnosprawności głosowej VHI). Wyniki: Analiza cepstralna wykazała znaczące różnice między grupą badaną a porównawczą, istotne dla współczynników MFCC2, MFCC3, MFCC5, MFCC6, MFCC8, MFCC10, szczególnie dla MFCC6 (p < 0,001) oraz dla MFCC8 (p < 0,009), co może sugerować ich przydatność kliniczną. Z kolei w grupie badanej MFCC4, MFCC8 i MFCC10 istotnie korelowały z większością zastosowanych parametrów obiektywnych oceny głosu. Ponadto współczynnik MFCC8, który u badanych nauczycielek korelował istotnie z wszystkimi ww. 8 parametrami obiektywnymi, wykazał też istotną zależność z cechą dystynktywną A (asthenity) subiektywnej skali GRBAS, cechującej głos słaby, zmęczony. Wnioski: Analiza cepstralna, oparta na wyznaczaniu współczynników MFCC, jest dobrze rokującym narzędziem do obiektywnej diagnostyki dysfonii zawodowych, które bardziej niż inne metody analizy akustycznej odzwierciedla cechy percepcyjne głosu. Med. Pr. 2013;64(6):805–816
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893