Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Pomiary i ocena pola elektromagnetycznego przy radiotelefonach przenośnych w kontekście wymagań Dyrektywy Europejskiej 2013/35/UE i polskiego prawa pracy
 
Więcej
Ukryj
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy / Central Institute for Labour Protection - National Research Institute, Warszawa, Poland (Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych / Laboratory of Electromagnetic Hazards)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Krzysztof Gryz   

Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Poland
 
Med Pr 2013;64(5):671–680
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie: Funkcjonowanie służb ratunkowych i mundurowych wymaga wykorzystania urządzeń łączności bezprzewodowej, takich jak radiotelefony. Ocena narażenia pracowników na wytwarzane przez nie pola elektromagnetyczne jest istotna ze względu na wymagania prawa pracy, a także doniesienia literaturowe dotyczące możliwych zagrożeń zdrowia użytkowników urządzeń, które emitują pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych. Materiały i metody: Badaniami objęto 50 radiotelefonów przenośnych konwencjonalnego i trankingowego systemu łączności. Zagrożenia elektromagnetyczne dla użytkowników oceniono z wykorzystaniem wyników pomiarów pierwotnego pola elektromagnetycznego, przeprowadzonych w otoczeniu anten radiotelefonów. Wyniki: Pole elektryczne o natężeniu odpowiadającym ekspozycji zawodowej (tj. według wymagań polskiego prawa pracy - ekspozycji na pola tzw. stref ochronnych) zmierzono w odległości dochodzącej do: 45-65 cm od anten radiotelefonów pracujących w systemie konwencjonalnym i 75-95 cm od radiotelefonów systemu trankingowego, zależnie od ich typu i trybu pracy - ocena na podstawie średnich wyników wykonanych serii badań. Pole elektryczne o natężeniach przekraczających tzw. interwencyjny poziomom narażenia, określony w Dyrektywie 2013/35/UE, stwierdzono w odległości do ok. 15 cm od anteny radiotelefonów systemu konwencjonalnego i do ok. 10 cm od radiotelefonów systemu trankingowego. Wnioski: Z uwagi na zasięg stref ochronnych i użytkowanie radiotelefonów przenośnych bezpośrednio przy ciele ich użytkownicy powinni być zaliczani do grupy pracowników, którzy podlegają ekspozycji zawodowej na pola elektromagnetyczne. Wyniki wykonanych pomiarów pola elektromagnetycznego oraz typowe warunki użytkowania radiotelefonów uzasadniają konieczność przeprowadzenia dodatkowej oceny zagrożeń elektromagnetycznych - zbadania zgodności z tzw. granicznym poziomem oddziaływania określonym Dyrektywą 2013/35/EU. Med. Pr. 2013;64(5):671–680
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893