Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena ograniczania hałasu impulsowego przez wkładki przeciwhałasowe podczas obróbki metalu
 
Więcej
Ukryj
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy / Central Institute for Labour Protection - National Research Institute, Warszawa, Poland (Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych / Department of Vibroacoustic Hazards)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Rafał Młyński   

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
 
Med Pr 2014;65(2):197–207
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem badań była odpowiedź na pytanie, czy wkładki przeciwhałasowe zapewniają wystarczającą ochronę w przypadku ekspozycji na hałas impulsowy wytwarzany podczas obróbki metalu. Materiał i metody: Scharakteryzowano hałas wytwarzany przez kuźniczy młot powietrzno-matrycowy oraz prasę mimośrodową. Stosując tester akustyczny, przeprowadzono pomiary parametrów hałasu (LCpeak, LAmax) pod 24 wzorami wkładek przeciwhałasowych - piankowych, skrzydełkowych i z trzpieniem prowadzącym. Obliczono wartości LAeq pod wkładkami przeciwhałasowymi z użyciem metody pasm oktawowych. Wyniki: Stwierdzono, że w przypadku prasy mimośrodowej wystąpiło przekroczenie wartości dopuszczalnej poziomu ekspozycji odniesionego do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy (LEX,8h = 94,8 dB), natomiast w przypadku młota kuźniczego - przekroczenie wartości dopuszczalnej zarówno tego parametru (LEX,8h = 108,3 dB), jak i szczytowego poziomu dźwięku C (LCpeak = 148,9 dB). Ocena parametrów hałasu (LCpeak, LAmax, LAeq) pod wkładkami przeciwhałasowymi wykazała, że są wśród nich zarówno wkładki, które ograniczają hałas impulsowy odpowiednio (zapewniają właściwą ochronę słuchu), jak i takie, które ograniczają go niedostatecznie albo za mocno. Wnioski: Wkładki przeciwhałasowe mogą być odpowiednim środkiem ochrony słuchu na stanowiskach pracy w procesach obróbki metalu. W przypadku badanego młota kuźniczego odpowiednie tłumienie hałasu jest zapewniane przez 9, a w przypadku badanej prasy mimośrodowej - przez 10 z 24 wkładek przeciwhałasowych uwzględnionych w badaniach. Med. Pr. 2014;65(2):197–207
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893