PRACA ORYGINALNA
Ocena narażenia zawodowego spawaczy na promieniowanie nadfioletowe i „światło niebieskie" podczas spawania metodą TIG i MMA na podstawie wyników pomiarów na stanowiskach pracy
 
 
Więcej
Ukryj
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy / Central Institute for Labour Protection - National Research Institute, Warszawa, Poland (Zakład Techniki Bezpieczeństwa / Safety Engineering Department)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agnieszka Wolska   

Zakład Techniki Bezpieczeństwa, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
 
Med Pr 2013;64(1):69–82
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Celem artykułu było przedstawienie wyników badań poziomu promieniowania nadfioletowego i „światła niebieskiego" oraz potencjalnego i „rzeczywistego" narażenia zawodowego na to promieniowanie, wykonanych na stanowiskach pracy w przemyśle, na których stosowane były dwie metody spawania: MMA i TIG. Materiał i metody: Badania wykonano na 13 stanowiskach pracy w przemyśle (spawanie TIG - 6 stanowisk, spawanie MMA - 7 stanowisk), na których stosowane były różne parametry spawania i materiały spawane. Pomiary parametrów promieniowania optycznego wykonano radiometrem z zestawem sond o charakterystykach widmowych odpowiednio dobranych do ocenianego zagrożenia. Pomiary wykonano przy oczach i przy ręce znajdującej się najbliżej łuku. Wyniki: Największe poziomy natężenia napromienienia oczu występowały przy spawaniu aluminium metodą TIG i wynosiły odpowiednio - dla nadfioletu aktynicznego: Es = 7,79-37,6 W/m2, dla UVA: EUVA = 18-53,1 W/m2 i dla „światła niebieskiego": EB = 35-67 W/m2. Wyznaczony dozwolony czas ekspozycji oczu wynosił 1,7-75 s, co oznacza, że w niektórych przypadkach nawet niezamierzona krótkotrwała ekspozycja oczu powoduje przekroczenie maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE). Wnioski: Stwierdzono wpływ materiału spawanego i rodzaju otuliny elektrod topliwych na występujący poziom promieniowania. Odnotowano przekroczenia wartości MDE dla zagrożenia fotochemicznego oczu i skóry promieniowaniem UV i „światłem niebieskim". Niewłaściwe stosowanie ochron oczu i twarzy polegające na rozpoczynaniu spawu bez zasłoniętej przyłbicy oraz nieosłonięcie skóry rąk, głowy i szyi może wywołać skutki szkodliwe dla zdrowia - zarówno ostre, jak i chroniczne. Istotne jest więc nie tylko prawidłowe dobranie ochron, ale także ich właściwe stosowanie. Med. Pr. 2013;64(1):69–82
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893