0.610
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Negatywne i pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych u pracowników służb ratowniczych – rola zasobów osobistych i społecznych

 
1
University of Lodz / Uniwersytet Łódzki, Łódź, Poland (Department of Health Psychology / Zakład Psychologii Zdrowia)
Med Pr 2013;64(4):463–472
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp: Celem podjętych badań było ustalenie roli zasobów osobistych (duchowość) i społecznych (wsparcie społeczne w pracy) w pojawianiu się negatywnych (objawy zespołu stresu pourazowego, post-traumatic stress disorder - PTSD) i pozytywnych (potraumatyczny wzrost) skutków doświadczeń traumatycznych w grupie pracowników służb ratowniczych. Materiał i metody: Analizie poddano wyniki badań 116 pracowników reprezentujących służby ratownicze, tj. strażaków (37,1%), policjantów (37,1%) i ratowników medycznych (25,8%), którzy doświadczyli zdarzenia traumatycznego w związku z wykonywaną pracą. Wiek badanych wynosił 21-57 lat (M = 35,27; SD = 8,13). Do oceny skutków doświadczanych zdarzeń wykorzystano polskie wersje Impact of Events Scale-R oraz Post-traumatic Growth Inventory. Duchowość oceniano za pomocą Kwestionariusza Samoopisu, przeznaczonego do pomiaru duchowości, a wsparcie społeczne w pracy mierzono skalą „Na jakie wsparcie możesz liczyć". Wyniki: Uzyskane rezultaty ujawniły, że wsparcie pochodzące od przełożonych zmniejsza nasilenie objawów stresu pourazowego, a duchowość i wsparcie od współpracowników sprzyjają rozwojowi po traumie. Wnioski: Zasoby osobiste w postaci duchowości w porównaniu z zasobami społecznymi odgrywają większą rolę w procesie czerpania korzyści z traumy niż w ochronie przed negatywnymi skutkami doświadczanego zdarzenia traumatycznego. Med. Pr. 2013;64(4):463–472
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Nina Ogińska-Bulik   
University of Lodz, Department of Health Psychology, Smugowa 10/12, 91-433 Łódź, Poland
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893