Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Konflikt praca-rodzina i rodzina-praca w aspekcie różnic międzypłciowych i międzypokoleniowych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki / The University of Lodz, Łódź, Poland (Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Pracy i Doradztwa Zawodowego / Faculty of Educational Sciences, Institute of Psychology, Department of Psychology of Work and Occupational Psychology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Sylwia Lubrańska   

Zakład Psychologii Pracy i Doradztwa Zawodowego, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii, ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź, Polska
 
Med Pr 2014;65(4):521–533
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań poświęconych wzajemnym relacjom między konfliktami praca–rodzina i rodzina–praca a wiekiem i płcią. Materiał i metody: W badaniu uczestniczyły 223 osoby (115 kobiet, 108 mężczyzn, 74 matki i 61 ojców) w wieku 21–63 lat. Wykorzystano Kwestionariusz Konflikty: Praca–Rodzina i Rodzina–Praca i ankietę socjodemograficzną. W weryfikacji hipotez zastosowano analizę korelacji i test U Manna-Whitneya. Wyniki: Ustalono, że silniejszego konfliktu praca–rodzina doświadczają badani mężczyźni i ojcowie oraz że w porównaniu z osobami bezdzietnymi silniejszego konfliktu rodzina–praca doświadczają badani rodzice. Istotnym czynnikiem skorelowanym z konfliktem praca–rodzina i rodzina–praca jest liczba godzin pracy dziennie. Z konfliktem praca–rodzina wśród matek istotnie koreluje wysokość dochodu. Ten sam konflikt jest silniej doświadczany przez osoby z okresu średniej dorosłości. Wnioski: Płeć i wiek pozostaje w istotnej zależności z doświadczaniem konfliktu praca–rodzina i rodzina–praca. Med. Pr. 2014;65(4):521–533
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893