Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Stan funkcjonalny układu oddechowego u muzyków grających na instrumentach dętych
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Medical University of Silesia / Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Poland (School of Health Sciences, Department of Kinesiology, Chair of Physiotherapy / Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Kinezjologii, Katedra Fizjoterapii)
2
Medical University of Silesia / Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Poland (School of Health Sciences, Department of Physiotherapy, Chair of Physiotherapy / Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii)
3
Medical University of Silesia / Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Poland (School of Health Sciences, Department of Adapted Physical Activity and Sport, Chair of Physiotherapy / Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu, Katedra Fizjoterapii)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Brzęk   

Medical University of Silesia in Katowice, School of Health Sciences in Katowice, Department of Kinesiology, Chair of Physiotherapy, Medyków 12, 40-754 Katowice, Poland
 
Med Pr 2016;67(4):427–433
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Muzycy grający na instrumentach dętych są szczególnie narażeni na nadmierny wysiłek głosowy i w konsekwencji na przeciążenie mięśni oddechowych. Długotrwała gra na instrumencie dętym może prowadzić do zmian w układzie oddechowym, m.in. do zmniejszenia elastyczności tkanki płuc, co może powodować rozedmę. Celem pracy była ocena parametrów spirometrycznych i ich ewentualnych zmian u muzyków grających na instrumentach dętych. Materiał i metody: Badania przeprowadzono z użyciem spirometru Micro Lab Viasys (prod. Mikro Medical, Wielka Brytania) wśród 31 muzyków grających na instrumentach dętych (grupa A). Badanym dodatkowo zadano pytania dotyczące stażu i częstości gry, wagi instrumentu i edukacji na temat oddychania przeponowego. Grupę porównawczą stanowiły 34 zdrowe osoby w podobnym przedziale wiekowym (grupa B). Wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem programów Excel i Statistica. Wyniki: Parametry oddechowe mieściły się w normach fizjologicznych, a wskaźniki natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej do natężonej pojemności życiowej (forced expiratory volume in 1 s to forced vital capacity – FEV1/FVC) osiągnęły wartości powyżej 100% w obu badanych grupach. Natomiast wartości wskaźników FVC i wydechowej pojemności życiowej (expiratory vital capacity – EVC) były znacznie niższe w grupie artystów niż w grupie porównawczej (p < 0,001). W grupie A torem przeponowym oddychało 45% badanych, natomiast mieszany tor oddechowy zaobserwowano u 31%. Znaczna dysproporcja wartości poszczególnych parametrów występowała w przypadku wieku i liczby godzin gry na instrumentach dętych. Wnioski: Badane parametry spirometryczne wskazują na dobry stan funkcjonalny układu oddechowego u muzyków grających na instrumentach dętych. Wskaźniki FEV1 i szczytowy przepływ wydechowy (peak expiratory flow – PEF) sugerują, że muzycy przeanalizowali i opanowali właściwe techniki oddychania podczas gry. Liczba godzin gry na instrumentach dętych może wpływać na parametry spirometrii dynamicznej. Med. Pr. 2016;67(4):427–433
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893