Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena działań ukierunkowanych na zapobieganie zagrożeniom mikrobiologicznym w pracy stomatologa
 
Więcej
Ukryj
1
Medical University in Lublin / Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Poland (Chair and Department of Paedodontics / Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego)
 
2
Institute of Rural Health / Instytut Medycyny Wsi, Lublin, Poland (Department of Water and Soil Safety / Zakład Bezpieczeństwa Wody i Gleby)
 
 
Autor do korespondencji
Jolanta Szymańska   

Chair and Department of Paedodontics, Medical University in Lublin, Karmelicka 7, 20-018 Lublin
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2013;64(1):11-7
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Mikrobiologiczne skażenie wody w instalacji wodnej unitów dentystycznych stwarza zagrożenie zakażeniami krzyżowymi, stanowiąc źródło szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy stomatologa. Celem badań była ocena wiedzy dentystów na temat skażenia mikrobiologicznego wody z unitów dentystycznych oraz zakresu czynności/procedur, które powinny być podejmowane w celu monitorowania tego skażenia. Materiał i metody: Badanie ankietowe przeprowadzono w 2010 r. wśród 107 polskich stomatologów używających unitów dentystycznych w praktyce klinicznej. Wyniki: W codziennej pracy dentyści nie stosują procedur minimalizujących/eliminujących mikrobiologiczne skażenie wody w zbiornikach unitów dentystycznych. Nie mają oni wiedzy na temat skażenia instalacji wodnej dostarczającej wodę do końcówek roboczych, nie znają zasad postępowania z wodą z unitów ani z instalacją wodną, nie są też świadomi zagrożeń zdrowotnych stwarzanych przez mikrobiologiczne skażenie wody w unitach dla zespołu stomatologicznego i pacjentów. Wnioski: Konieczne jest dostarczenie dentystom informacji na temat problemu mikrobiologicznego skażenia wody w unitach dentystycznych oraz procedur prawidłowego postępowania z wodą w instalacjach wodnych unitów. Med. Pr. 2013;64(1):11–17
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top