PRACA ORYGINALNA
Wymiar czasu przerw w pracy a całkowity czas pracy na stanowiskach pielęgniarskich w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Pomeranian Medical University / Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Poland (Faculty of Health Sciences, Department of Public Health / Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Danuta Kunecka   

Department of Public Health, Faculty of Health Sciences, Pomeranian Medical University, Żołnierska 48, 71-210 Szczecin
 
Med Pr 2015;66(2):165–172
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: W ostatnich latach nasilają się dyskusje na temat zbyt dużego obciążenia pracą na stanowiskach pielęgniarskich. Żeby odpowiedzieć na pytanie, czy wynika to z rzeczywistego przeciążenia pracą w tej grupie zawodowej, czy powszechnie przypisywanej jej frustracji, za cel poniższego opracowania przyjęto analizę czasu pracy na stanowiskach pielęgniarskich w odniesieniu do wymiaru czasu poświęcanego na przerwy w codziennych czynnościach zawodowych. Materiał i metody: Materiał badawczy stanowiła dokumentacja pomiarów czasu pracy na wybranych pielęgniarskich stanowiskach pracy. Pomiary wykonano w latach 2007–2012 w ramach zajęć dydaktycznych na kierunku pielęgniarskim na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Zostały przeprowadzone w placówkach znajdujących się na terenie 6 polskich województw. Jako metodę pomiarów przyjęto fotografię dnia pracy. Wyniki: Uzyskane wyniki wskazują, że jedynie 6,5% badanych pielęgniarek przeznacza na przerwy odpowiedni czas w ciągu dnia roboczego, tzn. zgodny z przyjętymi normami. Wnioski: Skala problemu świadczy o nadmiernym obciążeniu pracą na stanowiskach pielęgniarskich. W przyszłości może to skutkować spadkiem efektywności wykonywanej pracy i jakości świadczonych usług. Med. Pr. 2015;66(2):165–172
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893