Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Nowe metody wyznaczania względnego obciążenia wysiłkiem fizycznym organizmu człowieka
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna / Higher School of Humanities and Economics, Łódź, Poland (Katedra Informatyki Stosowanej / Department of Applied Informatics)
2
Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii / Department of Work Physiology and Ergonomics)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Alicja Bortkiewicz   

Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
Med Pr 2014;65(2):189–195
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Względne obciążenie wysiłkiem fizycznym (% VO2max) jest ilorazem zapotrzebowania na tlen (VO2) podczas wysiłku fizycznego i maksymalnego poboru tlenu (VO2max) przez organizm człowieka, a jego ocena wymaga przeprowadzenia próby wysiłkowej. Względne obciążenie wykazuje wysoką korelację m.in. z wentylacją minutową płuc, pojemnością minutową serca, częstością skurczów serca, objętością wyrzutową lewej komory, zwiększeniem stężenia amin katecholowych we krwi, temperaturą wewnętrzną, masą, wysokością i powierzchnią ciała człowieka. Względne obciążenie stanowi kryterium dopuszczalności obciążenia wysiłkowego w pracy zawodowej ludzi zdrowych i chorych. Poza tym w oparciu o względne obciążenie można dokonać dokładniejszej klasyfikacji wysiłku niż na podstawie wydatku energetycznego. Materiał i metody: W oparciu o własne i światowe dane empiryczne oraz prawa wymiany ciepła i mechanikę płynów opracowano model układu regulacji temperatury wraz z elementami układu krążenia i oddychania. Wykorzystanie tego modelu pozwoliło opracować 2 własne metody wyznaczania względnego obciążenia wysiłkiem fizycznym. Nie wymagają one wykonania próby wysiłkowej, niezbędna jest tylko znajomość temperatury wewnętrznej (TW) lub częstości skurczów serca w ciągu 1 min (HR) oraz masy (m), wysokości (H) i powierzchni ciała człowieka (AD). Wyniki: Wartości względnego obciążenia wysiłkiem fizycznym (% VO2max) uzyskane za pomocą własnych, nowych metod nie różnią się istotnie statystycznie od średnich wartości uzyskanych innymi metodami przez innych badaczy. Wnioski: Opracowane, nowe metody wyznaczania względnego obciążenia wysiłkiem fizycznym (% VO2max) nie wymagają przeprowadzania badań wysiłkowych, dzięki czemu (po zweryfikowaniu w bardziej szczegółowym eksperymencie) mogą być alternatywą dla obecnie stosowanych metod. Med. Pr. 2014;65(2):189–195
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893