PRACA ORYGINALNA
Ewaluacja wyników projektu promocji zdrowia pracowników szkół promujących zdrowie
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Warsaw, Warszawa, Poland (Wydział Nauki o Zdrowiu, Zakład Zdrowia Publicznego / Faculty of Health Sciences, Public Health Division)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Magdalena Woynarowska-Sołdan   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, Zakład Zdrowia Publicznego, ul. Banacha 1A, blok F, 02-097 Warszawa
 
Med Pr 2016;67(2):187–200
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Przedstawiono wybrane wyniki ewaluacji 3-letniego projektu „Promocja zdrowia pracowników szkół promujących zdrowie” oraz osiągnięcia i trudności w jego wdrażaniu. Materiał i metody: W 21 szkołach zbadano 644 nauczycieli i 226 pracowników niepedagogicznych. Opracowano 2-częściowy model ewaluacji wyników. Zastosowano metodę sondażu i autorskie kwestionariusze ankiet. Wyniki: Większość nauczycieli i pracowników niepedagogicznych podała, że w czasie 3 lat nastąpiły korzystne zmiany w poziomie ich wiedzy o zdrowiu i zachowaniach zdrowotnych (62–93% badanych) oraz w środowisku fizycznym i społecznym szkoły (50–92%). Częściej zmiany te wymieniali nauczyciele. Większość pracowników (około 80%) deklarowała pozytywny stosunek do projektu, ale tylko 20% oceniło swoje zaangażowanie w jego realizację jako duże. Około 90% badanych uważało, że działania na rzecz promocji zdrowia powinny być kontynuowane. Według liderów projektu największą trudnością były: zmotywowanie pracowników, zwłaszcza niepedagogicznych, do działań na rzecz zdrowia własnego i instytucjonalnego, a także niewystarczające wsparcie i brak środków finansowych. Wnioski: Wyniki projektu można uznać za satysfakcjonujące. Świadczą one o możliwości inicjowania w szkołach działań w zakresie promocji zdrowia pracowników. Warunkiem ich skuteczności jest motywacja i aktywne uczestnictwo pracowników oraz wsparcie ze strony dyrekcji szkoły i środowiska lokalnego. Istnieje potrzeba przygotowania szkolnych liderów w zakresie promocji zdrowia dorosłych oraz pozyskanie dla niej sojuszników wśród twórców polityki oświatowej, przedstawicieli administracji szkolnej, uczelni kształcących nauczycieli i związków zawodowych. Med. Pr. 2016;67(2):187–200
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893