Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Dolegliwości bólowe w dolnej części kręgosłupa u rolników indywidualnych narażonych na działanie wibracji ogólnej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki / Institute of Rural Health, Lublin, Poland (Zakład Fizycznych Szkodliwości Zawodowych / Department of Physical Occupational Hazards)
 
 
Autor do korespondencji
Leszek Solecki   

Zakład Fizycznych Szkodliwości Zawodowych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
 
 
Med Pr 2014;65(1):55–64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Zarówno schorzenia, jak i urazy odcinka lędźwiowego kręgosłupa są w Europie znaczącym i wciąż rosnącym problemem. Jednym z istotnych czynników szkodliwych, sugerowanych jako przyczyna powstawania bólów pleców, jest wibracja ogólna. Materiał i metody: Badaniom została poddana wytypowana grupa mężczyzn - 98 rolników w wieku 55,3±10,1 roku z terenu 7 gmin w województwie lubelskim, zajmujących się mieszaną produkcją rolniczą (roślinno-zwierzęcą). Grupę porównawczą stanowili pracownicy umysłowi - 40 osób w wieku 48,9±9,6 roku. Podstawowym narzędziem badawczym była ankieta dotycząca dolegliwości bólowych występujących w dolnej części kręgosłupa (odcinek lędźwiowy). Stopień narażenia rolników na wibracje ogólne oceniano w oparciu o zastosowany parametr zwany skumulowaną stażową dawką drgań [lata×m2×s-4]. Wyniki: Przeprowadzone pomiary wykazały, że skumulowana stażowa dawka drgań (d) dla wybranej grupy badanych rolników (98 osób) mieści się w zakresie 2,90-9,68 (lata×m2×s-4) w przedziale lat pracy w narażeniu na wibrację: 15-50 lat. Badania ankietowe wykazały, że rolnicy indywidualni eksponowani na wibrację ogólną znacznie częściej skarżą się na bóle pleców (92 osoby, 94% ogółu badanych rolników) niż pracownicy z grupy porównawczej (25 osób, 63%) (p < 0,0001). Również częstość bólów pleców we wszystkich trzech przedziałach lat pracy (15-25 lat, 26-35 lat, 36-50 lat) jest statystycznie istotnie wyższa w grupie rolników niż w grupie porównawczej (p < 0,05). Wnioski: Wraz ze wzrostem wchłanianej dawki drgań ogólnych wzrasta częstość odczuwanych bólów pleców u rolników w okresie całego życia zawodowego (p = 0,005). W przypadku występowania bólów przewlekłych obserwowano trend wzrostowy (nieistotny statystycznie). Med. Pr. 2014;65(1):55–64
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893