Kup czasopismo
PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Błąd medyczny w teorii i praktyce – przegląd najważniejszych zagadnień
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznań, Poland (Wydział Biologii, Instytut Biologii Człowieka i Ewolucji / Faculty of Biology, Institute of Human Biology and Evolution)
2
Kancelaria Notarialna Monika Nowak-Jaroszyk / Notary Office Monika Nowak-Jaroszyk, Poznań, Poland
3
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego / Poznan University of Medical Science, Poznań, Poland (Wydział Medyczny, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych / Faculty of Medical Sciences, Department of Gastroenterology, Dietetics and Internal Medicine)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Elżbieta Alicja Puch   

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Instytut Biologii Człowieka i Ewolucji, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań
Data publikacji online: 15-09-2020
 
Med Pr 2020;71(5):613–630
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W ostatnich latach w Polsce, mimo braku systemu monitorowania niepożądanych zdarzeń medycznych, na podstawie dostępnych sprawozdań i statystyk stwierdzono gwałtowny wzrost liczby skarg do różnych instytucji medycznych i prawnych oraz spraw sądowych z podejrzeniem popełnienia błędu medycznego, co stanowi poważny problem zarówno medyczny, jak i prawny. Celem pracy był przegląd teoretycznych i praktycznych zagadnień dotyczących błędów medycznych w aspekcie medyczno-prawnym na gruncie aktualnego prawodawstwa w Polsce. W artykule przedstawiono zakres pojęciowy oraz ewolucję terminologii od określenia „błąd sztuki lekarskiej” aż do obowiązującego w medycynie i prawie terminu „błąd medyczny”. Rozważono również problem błędu medycznego w kategoriach medyczno-prawnych zgodnie z obowiązującymi w Polsce prawnymi regulacjami i etycznymi standardami w medycynie. Przeanalizowano klasyfikacje i przyczyny powstawania błędów medycznych oraz ich skutki. Na podstawie aktualnego piśmiennictwa przejrzano polskie orzecznictwo sądowe i przedstawiono wybrane przykłady orzeczeń prawnych w odniesieniu do różnych kategorii błędów medycznych. W świetle niejednoznaczności w zakresie zarówno pojęciowym, jak i kategoryzacyjnym w odniesieniu do niepożądanych zdarzeń medycznych – błędów, niedopatrzeń, zaniedbań i zaniechań – słuszne wydaje się przyjęcie jednoznacznego definiowania i klasyfikacji. Takie uporządkowanie rozszerzyłoby możliwości badań w zakresie etiologii błędów medycznych, a co ważniejsze, przygotowanie takich procedur, które zabezpieczałyby pacjenta i pozwalały na maksymalne ograniczenie liczby błędów medycznych i innych niepożądanych zdarzeń. Ponadto uszczegółowienie medycznych, prawnych i ekonomicznych standardów postępowania w jednostkach leczniczych oraz ustalenie zakresu odpowiedzialności personalnej i instytucjonalnej w przypadkach niepożądanych zdarzeń medycznych usprawniłoby z kolei działania roszczeniowe pacjentów lub ich rodzin oraz działania instytucji medyczno-prawnych, w tym lekarzy powołanych na biegłych sądowych. Med. Pr. 2020;71(5):613–630
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893