Kup czasopismo
PRACA ORYGINALNA
Analiza występowania dolegliwości i objawów ze strony układu oddechowego u osób zatrudnionych w przemyśle na stanowiskach pracy generujących aerozol wodny. Badania pilotażowe jakości mikrobiologicznej powietrza i wody technologicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny / National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene, Warszawa, Poland (Zakład Higieny Środowiska / Departament of Environmental Hygiene)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Bożena Krogulska   

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Zakład Higieny Środowiska, ul. Chocimska 24, 01-791 Warszawa
 
Med Pr 2013;64(1):47–55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Przedmiotem badań była ocena częstości występowania dolegliwości ze strony układu oddechowego osób narażonych na aerozol wodny w zakładach przemysłowych oraz wstępna ocena skażenia mikrobiologicznego powietrza i wody technologicznej. Materiał i metody: Opracowano ankietę, która zawierała pytania ukierunkowane na warunki pracy oraz występowanie objawów zmian w układzie oddechowym, które mogą sugerować zapalenie płuc, w tym legionelozę. Badania ankietowe przeprowadzono w 9 zakładach mechanicznej obróbki szkła, wzięło w nich udział 131 osób. Badania mikrobiologiczne powietrza i wody wykonano w 1 wybranym zakładzie. W próbkach wody oznaczano obecność bakterii z rodzaju Legionella według PN-EN ISO 11731-2:2008 oraz ogólną liczbę mikroorganizmów według PN-EN ISO 6222:2004. Badania ogólnej liczby pleśni i grzybów w powietrzu prowadzono metodą zderzeniową. Wyniki: Występowanie ostrych dolegliwości ze strony układu oddechowego odnotowano u 28,2% osób, a dolegliwości przewlekłe u 29% osób. Najczęściej występującą dolegliwością był długotrwały kaszel, który zgłaszało 16% badanych. Rzadziej zgłaszana była duszność wysiłkowa (12,9%), świszczący oddech (12,2%) oraz ból w klatce piersiowej (10,7%). Stwierdzono zwiększone ryzyko kaszlu oraz zespołu ostrych objawów, które mogą sugerować zapalenie płuc w grupie osób wykonujących pracę w odległości do 20 m od źródła aerozolu wodno-powietrznego, w porównaniu z pozostałymi pracownikami. Badania mikrobiologiczne wody technologicznej wykazały obecność bakterii Legionella pneumophila w liczbie przekraczającej 1000 jtk/100 ml. Jednocześnie odnotowano wysoką liczbę bakterii i grzybów w powietrzu (> 1000 jtk/m3), których źródłem prawdopodobnie była woda technologiczna. Wnioski: Uzyskane dane ankietowe oraz badania pilotażowe skażenia mikrobiologicznego wody i powietrza na stanowiskach pracy wskazują na istnienie realnego zagrożenia zdrowia pracowników narażonych na wdychanie skażonego aerozolu wodnego. Med. Pr. 2013;64(1):47–55
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893