Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zmiany wybranych wskaźników fizjologicznych oraz ocena stresu cieplnego pod wpływem kąpieli w saunie suchej i mokrej u młodych zdrowych kobiet
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie / University of Physical Education, Kraków, Poland (Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Zakład Biochemii i Podstaw Kosmetologii / Faculty of Motor Rehabilitation, Department of Biochemistry and Basics of Cosmetology)
2
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie / University of Physical Education, Kraków, Poland (Instytut Nauk Biomedycznych, Zakład Fizjologii i Biochemii / Institute of Biomedical Sciences, Department of Physiology and Biochemistry)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Piotrowska   

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Zakład Biochemii i Podstaw Kosmetologii, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
Data publikacji online: 10-10-2019
 
Med Pr 2019;70(6):701–710
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Kąpiele w saunie suchej i w łaźni parowej ze względu na różny stopień obciążenia cieplnego wywołują też różne reakcje organizmu. Duża wilgotność powietrza w saunie mokrej utrudnia parowanie potu ze skóry. Ponadto dynamika pocenia się jest różna u kobiet i mężczyzn. Celem pracy była analiza zmian wskaźników fizjologicznych oraz porównanie wpływu sauny suchej i mokrej na odczucie komfortu cieplnego ocenianego w skali termicznej Bedforda, a także zbadanie wielkości obciążenia fizjologicznego (physiological strain index – PSI) i skumulowanego wskaźnika obciążeń cieplnych (cumulative heat stress index − CHSI) u młodych zdrowych kobiet. Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 10 kobiet w wieku 22−24 lat. Pomiary w obu typach sauny prowadzono w fazie folikularnej cyklu miesięcznego. Każda sesja trwała 60 min i składała się z trzech 15-minutowych ekspozycji cieplnych z 5-minutowymi przerwami na odpoczynek i schłodzenie wodą. Temperatura w saunie suchej wynosiła 91±1,2°C, w mokrej – 59±1,3°C; wilgotność powietrza, odpowiednio: 18±0,7% i 60,5±0,8%. Dokonano pomiarów masy ciała, ciśnienia skurczowego (systolic blood pressure − SBP) i rozkurczowego (diastolic blood pressure − DBP), częstości skurczów serca (heart rate − HR), temperatury rektalnej (Tre) i odczuć termicznych według skali Bedforda. Wyliczono współczynniki obciążenia fizjologicznego: PSI oraz CHSI. Wyniki: Po saunie suchej średnie ubytki masy ciała badanych kobiet były istotnie wyższe niż po kąpieli w saunie mokrej. Po zabiegu w saunie mokrej zaobserwowano istotnie większe przyrosty Tre oraz HR. Oba zabiegi powodowały wzrost SBP. Podczas obu kąpieli ciśnienie rozkurczowe ulegało obniżeniu. Subiektywne odczucie uciążliwości zabiegu oraz PSI i CHSI było większe podczas kąpieli w saunie mokrej. Wnioski: Ekspozycja cieplna w saunie mokrej stanowi większe obciążenie dla organizmu młodych kobiet niż taki sam zabieg w saunie suchej, a zmiany badanych cech są większe od tych, które zaobserwowano u mężczyzn poddanych podobnym obciążeniom termicznym. Med. Pr. 2019;70(6):701–710
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893