PRACA ORYGINALNA
Zespół wypalenia zawodowego u fizjoterapeutów a zmienne demograficzne i organizacyjne
 
Więcej
Ukryj
1
University School of Physical Education / Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, Poland (Department of Clinical Rehabilitation / Katedra Rehabilitacji Klinicznej)
2
Pedagogical University / Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Poland (Department of Psychology / Katedra Psychologii)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Urszula Pustułka-Piwnik   

Department of Clinical Rehabilitation, University School of Physical Education, Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, Poland
 
Med Pr 2014;65(4):453–462
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Wypalenie zawodowe powstaje w wyniku długotrwałej ekspozycji na stres związany z wykonywaną pracą. W ujęciu Christiny Maslach manifestuje się wyczerpaniem emocjonalnym, depersonalizacją i spadkiem poziomu osiągnięć osobistych. W literaturze jest wiele doniesień na temat wypalenia zawodowego w służbie zdrowia, ale nieliczne z nich dotyczą badań prowadzonych wśród fizjoterapeutów. Celem pracy jest ocena poziomu wypalenia zawodowego w grupie fizjoterapeutów i zbadanie związku między wskaźnikami wypalenia a wybranymi zmiennymi demograficznymi i organizacyjnymi. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 151 fizjoterapeutów z co najmniej 3-letnim stażem pracy. Ankietowani byli zatrudnieni w placówkach służby zdrowia na terenie miasta i gminy Kraków. Do oceny wypalenia zawodowego zastosowano Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Christiny Maslach (Maslach Burnout Inventory – MBI). Wykorzystano także ankietę obejmującą zmienne demograficzne i organizacyjne. Wyniki: Wypalenie zawodowe w badanej grupie manifestowało się podwyższeniem poziomu wyczerpania emocjonalnego i spadkiem zadowolenia z osiągnięć osobistych. Wyczerpanie emocjonalne było istotnie wyższe u fizjoterapeutów pracujących z osobami dorosłymi i zatrudnionych w szpitalach. Depersonalizacja osiągnęła wyższy poziom u mężczyzn, pracowników szpitali i osób z 15–19-letnim stażem pracy. Poczucie osiągnięć osobistych było obniżone u mężczyzn i terapeutów z niższym poziomem wykształcenia. Wnioski: Badanie potwierdziło, że wskaźniki wypalenia zawodowego u fizjoterapeutów są istotnie związane z wybranymi zmiennymi demograficznymi i organizacyjnymi. Wskazane jest podjęcie bardziej wnikliwych badań wypalenia zawodowego w tej grupie pracowników i wdrożenie profilaktyki. Med. Pr. 2014;65(4):453–462
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893