PRACA ORYGINALNA
Świadczenia medycyny pracy jako produkt ubezpieczeniowy i ubezpieczeniowe instrumenty ekonomiczne
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny / Medical University of Lodz, Łódź, Poland (Katedra Polityki Ochrony Zdrowia / Health Care Policy Department)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Izabela Rydlewska-Liszkowska   

Katedra Polityki Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Lindleya 6, 90-131 Łódź
 
Med Pr 2014;65(2):279–287
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Jednym z najbardziej kontrowersyjnych problemów restrukturyzacji polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych jest wprowadzenie prywatnych dobrowolnych ubezpieczeń i włączenie do nich świadczeń z zakresu medycyny pracy jako produktu prywatnego ubezpieczenia. W artykule, który jest głosem w dyskusji na ten temat, podjęto zagadnienia potencjalnych możliwości i zagrożeń, jakie mogłyby pojawić się po stronie jednostek medycyny pracy i pracodawców zawierających umowy z prywatnymi ubezpieczycielami. Podstawowe pytanie, jakie może zostać zadane, dotyczy wpływu funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń na wzmocnienie działań profilaktycznych poprzez zastosowanie mechanizmów motywacyjnych. Materiał i metody: W analizie zgromadzonego materiału - aktów prawnych, wybranych według słów kluczowych publikacji naukowych (Pubmed), dokumentów i materiałów eksperckich oraz wyników projektów badawczych - zastosowano opisową metodę jakościową. Wyniki: Z doświadczeń krajów europejskich wynika, że proponowane w Polsce rozwiązanie jest możliwe po spełnieniu wielu warunków - włączenia wszystkich świadczeń medycyny pracy do produktu ubezpieczeniowego, utrzymania nadzoru i monitorowania jakości świadczeń oraz relacji między prywatnymi ubezpieczycielami a jednostkami medycyny pracy przez uprawnionych specjalistów w dziedzinie medycyny pracy oraz wprowadzenia ekonomicznych mechanizmów motywacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniej (merytorycznej i ekonomicznej) pozycji dostawców świadczeń medycyny pracy na rynku. Wnioski: Proponowana rekonstrukcja systemu ubezpieczeń zdrowotnych, niewątpliwie zawierająca plusy, w praktyce może powodować zagrożenia w obszarze efektów zdrowotnych, organizacyjnych lub ekonomicznych. Implementacja dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych wymaga precyzyjnych rozwiązań w odniesieniu do zakresu produktu ubezpieczeniowego, konstrukcji systemu motywacyjnego oraz budowy platformy informacyjnej. Med. Pr. 2014;65(2):279–287
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893