0.610
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Ilościowe zaburzenia węchu a narażenie zawodowe na żywice fenolowe

Matteo Riccó 1  ,  
 
1
Provincial Agency for Health Services in Trento, Trento, Italy (Unit for Health and Safety on the Workplaces, Department of Prevention)
2
University of Parma, Parma, Italy (Department of Biomedical, Biotechnological, and Translational Sciences)
3
Industria Abrasivi Parmense – Globe Srl, Parma, Italy
4
Parma University Hospital, Parma, Italy (Department of Clinical Surgery, General Surgery and Surgical Therapy, School of Nursing Sciences)
Med Pr 2016;67(2):173–186
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp: Celem badania przekrojowego było określenie zależności między zawodową ekspozycją na żywice fenolowe (phenolic resins – PR) a ilościowymi zaburzeniami węchu (quantitative olfactory disorders – QOD), tj. zgłaszanymi przez pacjentów upośledzeniami węchu (self-reported olfactory impairment – SROI). Materiał i metody: Sześćdziesięciu sześciu pracowników (45 mężczyzn, 21 kobiet) w wieku (średnia ± odchylenie standardowe) 39,8±10,15 roku podzielono na 3 grupy na podstawie wartości oznaczanych w moczu wskaźników narażenia biologicznego (biological exposure indices – BEI) dla fenoli. Następnie w zależności od zaburzeń węchu – ich braku lub występowania w ciągu ostatnich 2 miesięcy – badanych podzielono na grupy: normosmiotyczną, hiposmiotyczną i hiperosmiotyczną. Wyniki: Upośledzenie węchu zgłosiło łącznie 30 badanych (45,5%), w tym hiposmię – 21 osób (31,8%), anosmię – 12 osób (18,2%) i hiperosmię – 9 osób (13,6%). Analiza jednoczynnikowa wykazała, że istnieje zależność między płcią żeńską a występowaniem SROI i hiperosmii. Ponadto SROI było częstsze u pracowników z grupy wysokiego narażenia zawodowego na fenole (iloraz szans – odds ratio (OR) = 4,714; 95% przedział ufności – confidence interval (CI): 1,077–20,626) niż z grupy niskiego narażenia (OR = 1,333; 95% CI: 0,416–4,274) i pracowników nienarażonych (grupa referencyjna). Także analiza wieloczynnikowa wykazała, że płeć żeńska jest głównym czynnikiem ryzyka SROI (skorygowany iloraz szans – adjusted odds ratio (ORa) = 5,622; 95% CI: 1,525–20,722) i hiperosmii (ORa = 25,143; 95% CI: 2,379–265,7), natomiast wysokie narażenie na fenol – anosmii (ORa = 11,133; 95% CI: 1,060–116,9). Wnioski: Badanie dostarczyło słabych dowodów na istnienie zależności między narażeniem pracowników przemysłu chemicznego na fenol a występowaniem SROI. Na wyniki badania ilościowych zaburzeń węchu (QOD) przeprowadzonego z użyciem ankiety mogły wpłynąć czynniki indywidualne, dlatego koniecznie są dalsze badania z zastosowaniem obiektywnych metod pomiaru. Med. Pr. 2016;67(2):173–186
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Matteo Riccó   
Provincial Agency for Health Services in Trento, Unit for Health and Safety on the Workplaces, Department of Prevention, Via Verona SNC (C/O Centro Servizi Sanitari), 38123 Trento, Italy
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893