Kup czasopismo
PRACA ORYGINALNA
Ilościowe zaburzenia węchu a narażenie zawodowe na żywice fenolowe
 
Więcej
Ukryj
1
Provincial Agency for Health Services in Trento, Trento, Italy (Unit for Health and Safety on the Workplaces, Department of Prevention)
2
University of Parma, Parma, Italy (Department of Biomedical, Biotechnological, and Translational Sciences)
3
Industria Abrasivi Parmense – Globe Srl, Parma, Italy
4
Parma University Hospital, Parma, Italy (Department of Clinical Surgery, General Surgery and Surgical Therapy, School of Nursing Sciences)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Matteo Riccó   

Provincial Agency for Health Services in Trento, Unit for Health and Safety on the Workplaces, Department of Prevention, Via Verona SNC (C/O Centro Servizi Sanitari), 38123 Trento, Italy
 
Med Pr 2016;67(2):173–186
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem badania przekrojowego było określenie zależności między zawodową ekspozycją na żywice fenolowe (phenolic resins – PR) a ilościowymi zaburzeniami węchu (quantitative olfactory disorders – QOD), tj. zgłaszanymi przez pacjentów upośledzeniami węchu (self-reported olfactory impairment – SROI). Materiał i metody: Sześćdziesięciu sześciu pracowników (45 mężczyzn, 21 kobiet) w wieku (średnia ± odchylenie standardowe) 39,8±10,15 roku podzielono na 3 grupy na podstawie wartości oznaczanych w moczu wskaźników narażenia biologicznego (biological exposure indices – BEI) dla fenoli. Następnie w zależności od zaburzeń węchu – ich braku lub występowania w ciągu ostatnich 2 miesięcy – badanych podzielono na grupy: normosmiotyczną, hiposmiotyczną i hiperosmiotyczną. Wyniki: Upośledzenie węchu zgłosiło łącznie 30 badanych (45,5%), w tym hiposmię – 21 osób (31,8%), anosmię – 12 osób (18,2%) i hiperosmię – 9 osób (13,6%). Analiza jednoczynnikowa wykazała, że istnieje zależność między płcią żeńską a występowaniem SROI i hiperosmii. Ponadto SROI było częstsze u pracowników z grupy wysokiego narażenia zawodowego na fenole (iloraz szans – odds ratio (OR) = 4,714; 95% przedział ufności – confidence interval (CI): 1,077–20,626) niż z grupy niskiego narażenia (OR = 1,333; 95% CI: 0,416–4,274) i pracowników nienarażonych (grupa referencyjna). Także analiza wieloczynnikowa wykazała, że płeć żeńska jest głównym czynnikiem ryzyka SROI (skorygowany iloraz szans – adjusted odds ratio (ORa) = 5,622; 95% CI: 1,525–20,722) i hiperosmii (ORa = 25,143; 95% CI: 2,379–265,7), natomiast wysokie narażenie na fenol – anosmii (ORa = 11,133; 95% CI: 1,060–116,9). Wnioski: Badanie dostarczyło słabych dowodów na istnienie zależności między narażeniem pracowników przemysłu chemicznego na fenol a występowaniem SROI. Na wyniki badania ilościowych zaburzeń węchu (QOD) przeprowadzonego z użyciem ankiety mogły wpłynąć czynniki indywidualne, dlatego koniecznie są dalsze badania z zastosowaniem obiektywnych metod pomiaru. Med. Pr. 2016;67(2):173–186
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893