Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Polska adaptacja Krótkiej skali samoskuteczności w pracy (SVOSES)
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) / Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (CIOP-PIB), Warsaw, Poland (Zakład Ergonomii, Pracownia Psychologii Społecznej / Department of Ergonomics, Laboratory of Social Psychology)
2
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej / The Maria Grzegorzewska University, Warsaw, Poland (Szkoła Doktorska / Doctoral School)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Łukasz Baka   

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ergonomii, Pracownia Psychologii Społecznej, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Data publikacji online: 29-08-2022
 
Med Pr 2022;73(4):325–336
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Artykuł prezentuje weryfikację struktury czynnikowej oraz walidację polskiej wersji Krótkiej skali samoskuteczności w pracy (Short Version of the Occupational Self-Efficacy Scale – SVOSES), w opracowaniu Rigottiego i wsp. Materiał i metody: Badania miały charakter kwestionariuszowy i odbywały się w formie „papier–ołówek”. Przeprowadzono je w 2 niezależnych próbach liczących, odpowiednio, 1261 i 205 pracowników. Budowę czynnikową narzędzia sprawdzono za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej (confirmatory factor analysis – CFA). Jego rzetelność obliczono 2 metodami – przy użyciu miary α Cronbacha (zgodność wewnętrzna) oraz metodą testu–retestu (stabilność czasowa), z 8-miesięczną przerwą między pomiarami. Trafność zewnętrzną kwestionariusza oszacowano za pomocą analizy korelacji, w której zmiennymi kryterialnymi były: znaczenie pracy, satysfakcja z pracy, ogólne przekonanie o własnej skuteczności, stres psychologiczny, stres somatyczny i wypalenie. Wyniki: Potwierdzono jednoczynnikową strukturę kwestionariusza, zgodną z wersją oryginalną, a także trafność zewnętrzną i rzetelność narzędzia, mierzone kryteriami zgodności wewnętrznej i stabilności czasowej. Wnioski: Polska wersja SVOSES może być wykorzystywana jako narzędzie diagnostyczne do badań naukowych w obszarze zdrowia psychicznego w pracy, a także w działalności praktycznej, np. doradztwie zawodowym, rekrutacji, selekcji lub badaniach przesiewowych. Med. Pr. 2022;73(4):325–336
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893