PRACA ORYGINALNA
Ocena własności psychometrycznych polskiej adaptacji kwestionariusza Meistera do oceny obciążenia psychicznego w pracy pielęgniarki
 
Więcej
Ukryj
1
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego / Frycz Modrzewski Cracow University, Kraków, Poland (Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych / Health and Medical Sciences Department)
2
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego / Frycz Modrzewski Cracow University, Kraków, Poland (Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych / Faculty of Psychology and Humanities)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Grażyna Dębska   

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych, Krakowska Akademia im A. Frycza Modrzewskiego, ul. Gustawa-Herlinga Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
 
Med Pr 2013;64(3):349–358
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wprowadzenie: Celem pracy była ocena własności psychometrycznych polskiej adaptacji kwestionariusza Meistera do subiektywnej oceny obciążenia psychicznego związanego z wykonywaną pracą. Materiał i metody: Proces adaptacji przeprowadzono w grupie 211 pielęgniarek (średnia wieku: 43,1±7,26). W procesie zastosowano ocenę: stabilności (test-retest), rzetelności oraz trafności czynnikowej. Do oceny trafności teoretycznej wykorzystano narzędzie MBI (Maslach Burnout Inventory - kwestionariusz do oceny wypalenia zawodowego). Wyniki: Analiza trafności czynnikowej badanego narzędzia wskazywała na bardzo dobre dopasowanie danych wyjściowych do modelu czynnikowego (0,83 - miara Kaisera-Mayera-Olkina). Wyodrębnione czynniki: przeciążenie, monotonia, niespecyficzne obciążenie wyjaśniają odpowiednio 57%, 41% i 66% wariancji. Wykazano wysoką rzetelność narzędzia, współczynnik α Cronbacha dla wyniku ogólnego wynosił 0,83, wysoki był współczynnik korelacji pytań z wynikiem podskal. W pomiarach powtórzonych uzyskano podobne wyniki, co świadczy o stabilności narzędzia. Analiza trafności teoretycznej wykazała, że przeciążenie, monotonia, niespecyficzne obciążenie było związane pozytywnie z wyczerpaniem emocjonalnym i depersonalizacją. Korelacja między zmiennymi była umiarkowana (rHO = 0,39-0,58; p < 0,001). Wynik ogólny korelował dodatnio silnie z wyczerpaniem emocjonalnym (rHO = 0,6, p < 0,001), ujemnie z poczuciem osiągnięć osobistych oraz dodatnio i umiarkowanie z depersonalizacją (rHO = -014; p < 0,05, rHO = 0,48; p < 0,001). Wniosek: Polska wersja kwestionariusza Meistera spełnia kryteria psychometryczne i może być stosowana do oceny obciążenia psychicznego w pracy pielęgniarki. Med. Pr. 2013;64(3):349–358
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893