Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena testem Farnswortha-Munsella 100-Hue percepcji barw u osób uzależnionych od narkotyków
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Gabinet Okulistyczny „Visus” / Ophthalmological Office “Visus”, Łódź, Poland
 
2
Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Lodz, Łódź, Poland (Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej / Department of Ophthalmology and Vision Rehabilitation)
 
 
Data publikacji online: 12-12-2016
 
 
Autor do korespondencji
Krystyna Nadolska   

Gabinet Okulistyczny „Visus”, ul. Elsnera 19/15, 92-504 Łódź
 
 
Med Pr 2016;67(6):777–785
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Przedmiotem badania była ocena percepcji barw przy użyciu testu Farnswortha-Munsella 100-Hue u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz przeanalizowanie nabytych zaburzeń widzenia barw w zależności od czasu trwania uzależnienia i okresu abstynencji. Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 95 osób. Wszystkich badanych podzielono na 3 grupy. Grupę I (narkomani) stanowiło 45 osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i nikotyny. Grupę II (palacze) stanowiło 30 osób uzależnionych wyłącznie od nikotyny. Grupa III (abstynenci) obejmowała 20 osób bez uzależnień. We wszystkich grupach przeprowadzono: wywiad chorobowy, badanie ankietowe, standardowe badanie okulistyczne i test Farnswortha-Munsella 100-Hue. Wyniki: W teście Farnswortha-Munsella 100-Hue średnie wartości całkowitego wyniku błędów (total error score – TES) dla potrzeb analizy wyrażone w wartościach pierwiastka kwadratowego (√TES) okazały się istotnie wyższe w grupie I niż w pozostałych grupach (p < 0,001). W grupie I istotnie częściej stwierdzano wartości √TES przekraczające normy wiekowe w porównaniu z grupą II (p < 0,01) i III (p < 0,05). Wykazano dodatnią korelację między czasem trwania uzależnienia a wartością √TES (ρ = 0,234, p < 0,05). Wraz z dłuższym okresem abstynencji zmniejszały się wartości √TES, wskazując na poprawę zdolności rozróżniania barw. Wnioski: Test Farnswortha-Munsella 100-Hue okazał się przydatny w wykrywaniu i ocenie dyschromatopsji nabytych, wywołanych substancjami psychoaktywnymi. Obserwowane zaburzenia okazały się zależne od czasu używania środków narkotycznych i okresu abstynencji. Med. Pr. 2016;67(6):777–785
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893