Kup czasopismo
PRACA ORYGINALNA
Zachowania zdrowotne górników
 
Więcej
Ukryj
1
Medical University of Lublin / Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Poland (Chair of Nursing Development / Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa)
2
Collegium Medicum in Bydgoszcz / Collegium Medicum w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Poland (Neurological and Neurosurgical Nursing Department / Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Mariusz Wysokiński   

Medical University of Lublin, Chair of Nursing Development, Staszica 4–6, 20-081 Lublin, Poland
 
Med Pr 2015;66(6):753–761
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Elementem istotnie wpływającym na stan zdrowia jednostki są jej zachowania zdrowotne. Szczególnie rolę odgrywają w przypadku osób wykonujących pracę zawodową w bardzo trudnych warunkach środowiskowych. Dlatego celem pracy było zbadanie zachowań zdrowotnych górników. Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego w oparciu o kwestionariusz Inwentarza Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego. Badaniami objęto 200 górników kopalni węgla kamiennego. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Za poziom istotności przyjęto p < 0,05 wskazujący na istnienie istotnych statystycznie różnic bądź zależności. Wyniki: Zachowania zdrowotne górników kształtują się na poziomie średnim i niskim. Najlepsze wyniki badana grupa uzyskała w zakresie nastawienia psychicznego, a najgorzej ocenione zostały zachowania profilaktyczne. Wnioski: Badania potwierdzają konieczność wdrażania programów promocji zdrowia wśród górników szczególnie ukierunkowanych na zachowania zdrowotne. Med. Pr. 2015;66(6):753–761
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893