0.610
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Zachowania zdrowotne górników

Mariusz Wysokiński 1  ,  
 
1
Medical University of Lublin / Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Poland (Chair of Nursing Development / Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa)
2
Collegium Medicum in Bydgoszcz / Collegium Medicum w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Poland (Neurological and Neurosurgical Nursing Department / Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego)
Med Pr 2015;66(6):753–761
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp: Elementem istotnie wpływającym na stan zdrowia jednostki są jej zachowania zdrowotne. Szczególnie rolę odgrywają w przypadku osób wykonujących pracę zawodową w bardzo trudnych warunkach środowiskowych. Dlatego celem pracy było zbadanie zachowań zdrowotnych górników. Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego w oparciu o kwestionariusz Inwentarza Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego. Badaniami objęto 200 górników kopalni węgla kamiennego. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Za poziom istotności przyjęto p < 0,05 wskazujący na istnienie istotnych statystycznie różnic bądź zależności. Wyniki: Zachowania zdrowotne górników kształtują się na poziomie średnim i niskim. Najlepsze wyniki badana grupa uzyskała w zakresie nastawienia psychicznego, a najgorzej ocenione zostały zachowania profilaktyczne. Wnioski: Badania potwierdzają konieczność wdrażania programów promocji zdrowia wśród górników szczególnie ukierunkowanych na zachowania zdrowotne. Med. Pr. 2015;66(6):753–761
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Mariusz Wysokiński   
Medical University of Lublin, Chair of Nursing Development, Staszica 4–6, 20-081 Lublin, Poland
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893