Kup czasopismo
PL EN
STANDARDY - WYTYCZNE
Badania biegłości jako wskaźnik jakości w laboratoriach wykonujących pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Biuro Zapewnienia Jakości / Quality Assurance Bureau)
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego / Department of Chemical Safety)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agata Wziątek   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
Med Pr 2016;67(2):267–283
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W publikacji przedstawiono zasady organizowania i realizowania badań biegłości (proficiency testing – PT) w laboratoriach badania środowiska pracy oraz oceny i wykorzystania uzyskanych wyników z uwzględnieniem podstawowych wymagań zawartych w normach PN-EN ISO/IEC 17043 i ISO 13528. Podstawą prawidłowego funkcjonowania laboratorium badań środowiska pracy oraz gwarancją kompetencji i utrzymywania wysokiego poziomu jakości pomiarów czynników szkodliwych jest wdrożenie i stosowanie skutecznego systemu organizacji, zarządzania i prowadzenia badań, np. według wytycznych opisanych w normie PN-EN ISO/IEC 17025. Potwierdzeniem kompetencji laboratorium do wykonywania określonych badań jest akredytacja. Istotnym narzędziem pomocnym w utrzymaniu kompetencji laboratorium – wykorzystywanym przez jednostkę akredytującą również w procesach akredytacji i nadzoru – jest udział w odpowiednim programie badania biegłości. W pracy omówiono również metody statystyczne niezbędne do oceny prawidłowego przygotowania obiektów do badania biegłości oraz wykorzystywanie tych metod do interpretacji wyników uzyskiwanych przez uczestników programu PT i oceny jakości wykonywanych przez nich badań. Med. Pr. 2016;67(2):267–283
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893