PRACA ORYGINALNA
Występowanie patogenów przenoszonych przez kleszcze na różnych stanowiskach pracy w środowisku eksploatacji lasu
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Rural Health / Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki, Lublin, Poland (Department of Zoonoses / Zakład Chorób Odzwierzęcych)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Ewa Cisak   

Institute of Rural Health, Department of Zoonoses, Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, Poland
 
Med Pr 2014;65(5):575–581
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Celem badań była ocena zakażenia kleszczy występujących na różnych miejscach i stanowiskach pracy w leśnictwie (uzyskiwanie drewna, hodowla lasu, uprawa lasu, ochrona lasu) patogenami przenoszonymi przez kleszcze. Materiał i metody: Z 4 miejsc pracy zebrano 861 kleszczy Ixodes ricinus, które zbadano na obecność Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum i Babesia microti przy pomocy łańcuchowej reakcji polimerazy (polymerase chain reaction – PCR). Następnie przeprowadzono analizę porównawczą względnej gęstości kleszczy i ich zakażenia w poszczególnych miejscach pracy. W analizie statystycznej zastosowano test Chi2 i test korelacji Pearsona. Wyniki: Różnice w zakażeniach kleszczy B. burgdorferi (15,9–50%) zebranych z różnych miejsc pracy były statystycznie wysoce istotne, a najwyższe zakażenie kleszczy zaobserwowano w miejscu hodowli lasu. Odsetki zakażeń kleszczy A. phagocytophilum i B. microti na poszczególnych miejscach pracy wahały się odpowiednio od 1,1% do 3,7% i od 3,6% do 4,4%, a różnice były nieistotne statystycznie. Współzakażenia kleszczy 2 lub 3 patogenami występowały rzadko. Wnioski: Wykazano istotną zależność koinfekcji B. burgdorferi i B. microti od stanowiska pracy, natomiast nie stwierdzono jej dla współwystępowania B. burgdorferi i A. phagocytophilum. Nie wykazano korelacji między względną aktywnością a zakażeniem kleszczy B. burgdorferi, A. phagocytophilum i B. microti. Med Pr 2014;65(5):575–581
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893