Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wiedza polskiego środowiska fizjoterapeutycznego dotycząca regulacji prawnych w świetle ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum / Jagiellonian University Medical College, Kraków, Poland (Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii, Zakład Fizjoterapii / Faculty of Health Sciences, Institute of Physiotherapy, Department of Physiotherapy)
 
2
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum / Jagiellonian University Medical College, Kraków, Poland (Wydział Nauk o Zdrowiu / Faculty of Health Sciences)
 
3
Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Germany
 
4
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum / Jagiellonian University Medical College, Kraków, Poland (Instytut Fizjoterapii, Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii i Neurorehabilitacji / Institute of Physiotherapy, The Students Scientific Club for Physiotherapy and Neurorehabilitation)
 
5
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum / Jagiellonian University Medical College, Kraków, Poland (Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania / Faculty of Health Sciences, Institute of Public Health, Health Policy and Management Department)
 
 
Data publikacji online: 30-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Kulesa-Mrowiecka   

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii, Zakład Fizjoterapii, ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków
 
 
Med Pr 2021;72(4):407–414
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Prace nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty trwały od lat 90. XX w. Uregulowanie prawne tego zawodu nastąpiło jednak dopiero 27 października 2015 r. Fizjoterapeuci uzyskali wtedy samodzielność zawodową i stali się zawodem zaufania publicznego. Celem niniejszej pracy jest ocena czynników wpływających na znajomość regulacji prawnych dotyczących wykonywanego zawodu w środowisku fizjoterapeutów. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 399 fizjoterapeutów i studentów fizjoterapii (wiek: 28,8±5,9 roku), którzy wypełnili kwestionariusz anonimowej ankiety w formie testu wiedzy składającego się z 24 pytań dotyczących ogólnych aspektów ustawy. Wyniki: Wśród badanych 30,3% wykazało się znaczącą wiedzą na temat praw i obowiązków wynikających z ustawy. Fizjoterapeuci, którzy uzyskali wpis do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów (KRF) (średnio o 2,6 razy), oraz mieszkańcy dużych miast (średnio o 1,8 razy) mieli większą wiedzę na temat ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Zauważono korelacje między stażem pracy i płcią a znajomością regulacji prawnych. Wnioski: Wiedza na temat przepisów ustawy o zawodzie fizjoterapeuty wydaje się niska, a głównymi czynnikami wpływającymi na stan wiedzy o ustawie okazały się wpis do KRF, miejsce zamieszkania i staż pracy. Świadczy to o lepszej dostępności do aktualnych informacji w miastach oraz większym zainteresowaniu ustawą osób, które same zadeklarowały wcześniejszą chęć podporządkowania się jej wytycznym. Med. Pr. 2021;72(4):407–414
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893