Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Testy słuchowego przetwarzania czasowego – wartości normatywne u dorosłych posługujących się językiem polskim
 
Więcej
Ukryj
1
Nofer Institute of Occupational Medicine / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Poland (Audiology and Phoniatrics Clinic / Klinika Audiologii i Foniatrii)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Joanna Majak   

Nofer Institute of Occupational Medicine, Audiology and Phoniatrics Clinic, św. Teresy 8, 91-348 Łódź, Poland
 
Med Pr 2015;66(2):145–152
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Wiele osób pracujących w narażeniu na substancje neurotoksyczne wymaga badań w kierunku ośrodkowych zaburzeń słyszenia. Mimo że używane w tym celu testy ośrodkowego przetwarzania słuchowego są szeroko stosowane w innych krajach, nie zostały dotąd wystandaryzowane dla populacji polskiej. Celem pracy było określenie zakresu wartości referencyjnych dla 3 testów przetwarzania czasowego: testu wzorcu długości (duration pattern test – DPT), testu wzorcu częstotliwości (frequency pattern test – FPT) i testu wykrywania przerw w szumie (gaps in nosie – GIN). Materiał i metody: Badaniami objęto 76 osób z prawidłowym słuchem (38 kobiet, 38 mężczyzn) w wieku 18–54 lata (średnia ± odchylenie standardowe: 39,4±9,1). Żaden z uczestników badania nie cierpiał w przeszłości na chorobę przewlekłą, a wynik badania otolaryngologicznego u każdego z uczestników był w normie. Wyniki: Obliczono, że przedział wartości prawidłowych dla DPT wynosi 55,3–100%, a dla FPT – 56,7–100% poprawnych odpowiedzi. Przybliżony średni próg detekcji dla obu uszu w teście GIN został ustalony na poziomie 6 ms. Nie stwierdzono istotnych zależności między wynikami DPT, FPT i GIN a wiekiem lub płcią. Stwierdzono symetrię DPT, FPT i GIN dla obu uszu. Wnioski: Przedziały wartości referencyjnych dla DPT i FPT w populacji polskiej są niższe niż wcześniej publikowane zakresy referencyjne dla innych narodów, natomiast wyniki GIN są zgodne z publikowanymi danymi literaturowymi. Konieczne są dalsze badania w celu wyjaśnienia rozbieżności między wartościami normatywnymi w Polsce a w innych krajach oraz dostosowanie testów do potrzeb medycyny pracy. Med. Pr. 2015;66(2):145–152
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893