PRACA ORYGINALNA
Związek stężenia drobnego pyłu PM2,5 zawartego w powietrzu atmosferycznym podczas epizodu smogowego z dobowymi zaostrzeniami chorób układu oddechowego w populacji województwa śląskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Medical University of Silesia, Katowice, Poland (Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Epidemiologii / School of Medicine in Katowice, Department of Epidemiology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Małgorzata Kowalska   

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Epidemiologii, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
 
Med Pr 2018;69(5):523–530
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Obserwowane w ostatnich latach w Polsce cyklicznie powtarzające się – w każdym sezonie zimowym – epizody smogowe stały się inspiracją do badań nad sytuacją epidemiologiczną zaostrzeń chorób układu oddechowego zarejestrowanych w odpowiedzi na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego. Materiał i metody: Na podstawie modelu badania ekologicznego i wtórnych danych epidemiologicznych dotyczących rejestrowanych porad ambulatoryjnych oraz hospitalizacji w województwie śląskim oceniono wpływ smogu ze stycznia 2017 r. na liczbę udzielonych w tym miesiącu świadczeń medycznych z powodu ostrych incydentów oddechowych. Informacje o sytuacji aerosanitarnej w badanym okresie pochodzą z bazy danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Wyniki: Zaobserwowano wpływ wzrostu stężeń pyłu PM2,5 (przy jednocześnie notowanych niekorzystnych parametrach meteorologicznych) na zwiększenie dziennej liczby udzielanych świadczeń medycznych z powodu ostrych incydentów oddechowych. Wzrost liczby porad z powodu zaostrzenia astmy oraz zapalenia oskrzeli zanotowano już pierwszego dnia epizodu. Liczba osób hospitalizowanych zwiększyła się natomiast dopiero po 2 dniach. Wnioski: Uzyskane wyniki wstępnych badań wskazują na związek między pogorszeniem jakości powietrza w trakcie zimowego epizodu smogowego a wzrostem liczby rejestrowanych porad ambulatoryjnych i hospitalizacji z powodu ostrych chorób układu oddechowego. Med. Pr. 2018;69(5):523–530
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893