PRACA ORYGINALNA
Zależności między konfliktami praca-rodzina i rodzina-praca a zdrowiem pielęgniarek – buforujący efekt wsparcia społecznego
Łukasz Baka 1  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Jan Dlugosz University in Czestochowa, Częstochowa, Polska (Zakład Psychologii / Department of Psychology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Łukasz Baka   

Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Zbierskiego 2/4, 42-200 Częstochowa
 
Med Pr 2013;64(6):775–784
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wprowadzenie: Celem badań było ustalenie zależności między konfliktami praca-rodzina i rodzina-praca a zdrowiem fizycznym i psychicznym oraz określenie, w jaki sposób zależność ta moderowana jest przez wsparcie społeczne. Kontekstem teoretycznym badań był model „wymagania w pracy - zasoby". Materiał i metody: Badaniami objęto 567 pielęgniarek z 21 polskich szpitali. Do weryfikacji hipotez zastosowano 4 kwestionariusze mierzące konflikty praca-rodzina i rodzina-praca, wsparcie społeczne, objawy fizyczne i wypalenie zawodowe. Wyniki: Badania częściowo potwierdziły postawione hipotezy. Obydwa badane konflikty negatywnie wiązały się ze zdrowiem fizycznym i psychicznym (H1 i H2). Wsparcie społeczne buforowało negatywny wpływ konfliktu praca--rodzina (ale nie rodzina-praca) na zdrowie psychiczne (H3), natomiast nie osłabiało wpływu konfliktów na zdrowie fizyczne (H4). Wnioski: Wykazano użyteczność modelu wymagania w pracy - zasoby do badania związków między konfliktami ról zawodowych i rodzinnych a zdrowiem. Uwzględniając w tej relacji rolę wsparcia społecznego, można oddziaływać na dobrostan psychiczny w pracy pielęgniarek. Med. Pr. 2013;64(6):775–784
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893