PRACA ORYGINALNA
Przydatność optycznego miernika do oceny narażenia ludzi na drobny pył zawarty w powietrzu pomieszczeń
Małgorzata Kowalska 1, 2  
,  
Anna Mainka 2
,  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Medical University of Silesia, Katowice, Poland (Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Epidemiologii / School of Medicine in Katowice, Department of Epidemiology)
2
Politechnika Śląska / Silesian University of Technology, Gliwice, Poland (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Ochrony Powietrza / Faculty of Energy and Environmental Engineering, Department of Air Protection)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Małgorzata Kowalska   

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Epidemiologii, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
 
Med Pr 2019;70(2):213–220
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Istotną kwestią w ocenie ryzyka zdrowotnego jest pomiar indywidualnego narażenia, także dla zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego drobnym pyłem. Takie możliwości dają stosunkowo proste w obsłudze mierniki optyczne. Celem pracy była ocena możliwości wykorzystywania optycznego miernika AM520 do pomiaru indywidualnego narażenia ludzi na drobny pył PM2,5 i PM10, zawarty w pomieszczeniach zamkniętych, poprzez ustalenie współczynnika kalibracji i ocenę zgodności pomiaru z metodą referencyjną. Materiał i metody: W ramach badań wykonano pomiary stężeń pyłu PM2,5 i PM10 w pomieszczeniach (3 lokalizacje w powiecie gliwickim, marzec−maj 2017 r.) z wykorzystaniem aspiratora osobistego SidePak model AM520, a także z użyciem urządzenia referencyjnego LVS3D metodą grawimetryczną. Ustalono wartość współczynnika kalibracji dla optycznego miernika i zgodność pomiarów wykonanych obydwiema metodami. Wyniki: Zakres wartości fotometrycznego współczynnika kalibracji kształtował się na poziomie 0,33–0,40 i był zbieżny z wartością 0,38 zalecaną przez producenta. Współczynnik determinacji dla zależności wyników uzyskanych metodą optyczną oraz grawimetryczną był bardzo wysoki i wynosił R2 = 0,91. Wnioski: Prezentowane wyniki są obiecujące i pozwalają stwierdzić, że optyczny miernik AM520 może być wykorzystywany do oceny indywidualnego narażenia na drobne pyły PM2,5 i PM10 w pomieszczeniach zamkniętych. Med. Pr. 2019;70(2):213–220
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893