PRACA ORYGINALNA
Profesjonalizm pielęgniarek jako element oceny satysfakcji rodziców/opiekunów dzieci z opieki pielęgniarskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie / Medical University of Lublin, Lublin, Poland (Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie / Health Sciences Department, Chair and Department of Management in Nursing)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Ewa Smoleń   

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, ul. Staszica 4–6, 20-081 Lublin
 
Med Pr 2015;66(4):549–556
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Profesjonalizm to realizowanie usług z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności oraz odpowiedzialność za podejmowane działania. Stanowi ważny element poddawany ocenie w pomiarze jakości opieki. Opinie pacjentów i ich rodzin (mierzone poziomem satysfakcji) dotyczące profesjonalizmu pracowników medycznych pozwalają na doskonalenie jakości świadczeń zdrowotnych. Materiał i metody: Badaniem objęto 120 rodziców/opiekunów dzieci hospitalizowanych na oddziale pediatrii. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, a narzędziem badawczym – „Standaryzowany kwestionariusz oceny poziomu zadowolenia rodziców/opiekunów z opieki pielęgniarskiej” autorstwa Latoura i wsp., który przez autorki niniejszej publikacji został dostosowany do warunków krajowego szpitalnictwa pediatrycznego i poddany walidacji. Do analizy materiału prezentowanego w niniejszej pracy wybrano jedną z części narzędzia dotyczącą profesjonalizmu opieki pielęgniarskiej. W analizie statystycznej zastosowano testy: Manna-Whitneya oraz Kruskala-Wallisa. Jako poziom istotności statystycznej przyjęto p ≤ 0,05. Dobór respondentów był losowy. Rodzice/opiekunowie otrzymywali narzędzie dzień przed planowanym wypisem. Wyniki: Ogólny wskaźnik oceny profesjonalizmu opieki pielęgniarskiej przez rodziców/opiekunów był wysoki i wyniósł 4,3. Wyższą satysfakcję rodzice/opiekunowie dzieci wyrazili w przypadku szacunku okazywanego pacjentom przez pielęgniarki, a niższa dotyczyła przedstawiania się pielęgniarek pacjentom (4,7 vs 3,2). Wysoki poziom zadowolenia rodziców/opiekunów odnosi się do możliwości ich współpracy z zespołem terapeutycznym (4,6), organizacji pracy pielęgniarek (4,6) oraz jakości opieki pielęgniarskiej (4,6). Wnioski: Rodzice/opiekunowie wyrazili zadowolenie z profesjonalizmu opieki pielęgniarskiej. Zmiennymi istotnie różnicującymi opinie rodziców/opiekunów na temat wybranych kryteriów szczegółowych związanych z profesjonalizmem opieki pielęgniarskiej były: wykształcenie badanych oraz częstość i przyczyna hospitalizacji dzieci. Czas hospitalizacji i wiek dzieci oraz miejsce zamieszkania rodziców/opiekunów nie korelowały z poziomem satysfakcji rodziców z profesjonalizmu opieki pielęgniarskiej. Med. Pr. 2015;66(4):549–556
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893