PRACA ORYGINALNA
Prawo lekarza do informowania pracodawcy o przeciwwskazaniach do wykonywania określonego rodzaju pracy przez pracownika
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Lodz, Łódź, Poland (Zakład Prawa Medycznego / Department of Medical Law)
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Toksykologii, Odział Toksykologii, Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej / Toxicology Clinic, Division of Clinical Toxicology, Toxicology Diagnostics Laboratory)
3
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz, Łódź, Poland (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Informatyki Ekonomicznej / Faculty of Economics and Sociology, Chair of Business Informatics)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Radosław Zajdel   

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Informatyki Ekonomicznej, ul. Rewolucji 1905 r. 39, 90-214 Łódź
 
Med Pr 2018;69(6):613–620
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Celem pracy jest analiza regulacji prawnych, które odnoszą się do obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i możliwości jej uchylenia poprzez przekazanie informacji na temat stanu zdrowia pacjenta jego pracodawcy. Realizacja celu głównego wymaga udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: Czy pracodawca może uzyskać szczegółowe dane na temat stanu zdrowia pracownika, wykraczające poza zamieszczoną w zaświadczeniu lekarskim informację o istnieniu lub braku przeciwwskazań do wykonywania pracy? Czy lekarz ma prawo uchylić tajemnicę lekarską dotyczącą stanu zdrowia pracownika, jeśli choroba rozpoznana poza badaniami profilaktycznymi w sposób bezpośredni utrudnia/uniemożliwia wykonywanie pracy na dotychczasowym stanowisku? Materiał i metody: Materiał do niniejszej pracy stanowią obowiązujące w Polsce regulacje prawne odnoszące się do obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i określające zakres informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, które mogą zostać przekazane jego pracodawcy. Wyniki: Lekarz nie ma prawa przekazać pracodawcy informacji na temat przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy, jeżeli do ich uzyskania doszło w trybie udzielania świadczeń zdrowotnych niekwalifikujących się do katalogu badań wstępnych, profilaktycznych lub kontrolnych. Podstawy przekazania pracodawcy przez lekarza informacji nie może stanowić wyjątek od obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej wskazany w art. 40 ust. 2 pkt 1–6 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Wymieniono tam enumeratywnie przypadki dopuszczalnego uchylenia tajemnicy zawodowej, co uniemożliwia stosowanie powyższego artykułu w przypadkach innych niż ściśle określone w jego treści. Wnioski: Polskie prawo definiuje nieliczne przypadki, w których dopuszczalne jest przekazanie pracodawcy informacji dotyczących stanu zdrowia pracownika. W większości sytuacji uzyskanie informacji uzależnione jest od przeprowadzenia badań w ściśle określonym trybie. Gdy do stwierdzenia przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy dochodzi podczas udzielania świadczeń zdrowotnych niemających związku z badaniami pracowników sensu stricto, informacja ta nie może zostać przekazana pracodawcy. Med. Pr. 2018;69(6):613–620
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893