PRACA ORYGINALNA
Dopasowanie pracownika do organizacji jako mediator relacji między oceną środowiska pracy a odczuwanym stresem wśród pracowników socjalnych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Psychologii Pracy / Department of Occupational Psychology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Małgorzata Waszkowska   

Zakład Psychologii Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
Med Pr 2014;65(2):219–228
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Stres zawodowy pracowników socjalnych związany jest z występowaniem w ich środowisku pracy wielu zróżnicowanych zagrożeń psychospołecznych, z których część wpływa na stopień ich dopasowania do organizacji. Celem badania było zweryfikowanie hipotezy zakładającej, że dopasowanie pracownika do organizacji jest mediatorem relacji między oceną środowiska pracy a odczuwanym stresem. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 500 pracowników socjalnych wykonujących pracę z klientem. Zastosowano w nich: „Kwestionariusz do badania subiektywnego dopasowania człowiek-organizacja" Czarnoty-Bojarskiej, kwestionariusz „Środowisko pracy" opracowany w Zakładzie Psychologii Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi i „Kwestionariusz stresu ogólnego" (PSS-10) Cohena i wsp. Wyniki: Analiza regresji wykazała, że spośród 4 analizowanych aspektów środowiska pracy jedynie ocena polityki firmy istotnie wpływała na stres odczuwany przez pracowników społecznych. Dopasowanie komplementarne i suplementarne, a także identyfikacja z organizacją okazały się mediatorami relacji między oceną polityki a odczuwanym stresem, chociaż mediatorem całkowitym było jedynie dopasowanie komplementarne. Wnioski: Wyniki badań wskazują, że dopasowanie do organizacji, a szczególnie wymiar dopasowania komplementarnego, stanowi istotny warunek dobrego funkcjonowania pracowników. Med. Pr. 2014;65(2):219–228
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893