PRACA ORYGINALNA
Częstość występowania nadwagi i otyłości u studentów lotniczej uczelni wojskowej a poziom ich aktywności fizycznej
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej / Military Institute of Aviation Medicine, Warszawa, Poland (Zakład Techniczny Badań Lotniczo-Lekarskich i Symulatorów Lotniczych / Technical Department of Aeromedical Research and Flight Simulators)
2
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej / Military Institute of Aviation Medicine, Warszawa, Poland (Zakład Bioinżynierii Lotniczej / Department of Aviation Bioengineering)
3
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / University of Cardinal Stefan Wyszyński in Warsaw, Warszawa, Poland (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii / Faculty of Christian Philosophy, Institute of Psychology)
4
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej / Military Institute of Aviation Medicine, Warszawa, Poland (Zakład Bezpieczeństwa Lotów / Department of Flight Safety)
5
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej / Military Institute of Aviation Medicine, Warszawa, Poland (Klinika Chirurgii / Department of Surgery)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agata Gaździńska   

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie, Zakład Techniczny Badań Lotniczo-Lekarskich i Symulatorów Lotniczych, ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa
 
Med Pr 2015;66(5):653–660
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Celem pracy była ocena częstości występowania nadwagi i otyłości oraz poziomu aktywności fizycznej podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (WSOSP). Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 100 mężczyzn I, II, IV i V roku Wydziału Lotnictwa WSOSP. Oceny częstości występowania nadwagi i otyłości dokonano na podstawie wskaźnika masy ciała (body mass index – BMI) i procentowej zawartości tkanki tłuszczowej. Do pomiaru poziomu aktywności fizycznej użyto akcelerometru AiperMotion 500TM. Oznaczono średnie dzienne zużycie energii, średnią odległość pokonywaną w ciągu dnia i tygodnia oraz współczynnik poziomu aktywności fizycznej PAL (physical activity level). Wyniki: Na podstawie BMI prawidłową masę ciała stwierdzono u 71,3% badanych, nadwagę – u 25,3%, natomiast otyłość – u 3,4%. Ocena stanu odżywienia wykazała istotne różnice między studentami I i II roku a studentami IV i V roku. Wśród studentów I i II roku prawidłowe wartości BMI miało 88% osób, a wśród studentów IV i V roku – jedynie 48,6% (p < 0,05). Zawartość tkanki tłuszczowej była w normie u 80% studentów I i II roku oraz u 62,2% studentów IV i V roku. Otyłość oceniana na podstawie procentowej zawartości tkanki tłuszczowej występowała jedynie u starszych roczników (16,2%). Z kolei częstość występowania nadwagi była aż 10-krotnie wyższa u podchorążych IV i V roku (21,6%) w porównaniu ze studentami wcześniejszych lat (2%). Średnie odległości pokonywane zarówno w ciągu doby, jak i całego tygodnia były istotnie wyższe u podchorążych I i II roku niż u studentów IV i V roku. Wnioski: Niezbędne jest wdrożenie działań profilaktycznych w zakresie żywienia i zwiększania aktywności fizycznej, które zapobiegną rozwojowi nadmiernej masy ciała w okresie studiów wśród podchorążych WSOSP w Dęblinie. Med. Pr. 2015;66(5):653–660
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893