PRACA ORYGINALNA
Analiza poziomu satysfakcji zawodowej oraz jej związku z subiektywnie ocenianą jakością życia położnych
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna / University of Bielsko-Biała, Bielsko-Biała, Poland (Wydział Nauk o Zdrowiu / Faculty of Health Sciences)
2
Ostravská Univerzita v Ostravě / University of Ostrava, Czech Republic (Lékařská Fakulta, Ústav Ošetřovatelství a Porodní Asistence / Faculty of Medicine, Department of Nursing and Midwifery)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Beata Babiarczyk   

Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała
 
Med Pr 2014;65(1):99–108
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Zgodnie z tzw. Transakcyjnym Modelem Jakości Życia zadowolenie z pracy jest elementem jakości życia w ujęciu subiektywnym. Celem niniejszej pracy była analiza relacji między poziomem satysfakcji zawodowej, wyrażającej się zadowoleniem z pracy lub jego brakiem i chęcią zmiany zawodu lub/i pracy, a subiektywnie ocenianą jakością życia położnych pracujących w szpitalu. Materiał i metody: Badanie było częścią międzynarodowego projektu badawczego, koordynowanego przez Uniwersytet w Ostrawie. Grupę badanych stanowiło 176 położnych zatrudnionych w wybranych szpitalach województwa śląskiego. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego, techniki kwestionariusza i standaryzowanych narzędzi badawczych, takich jak McCloskey/Mueller Satisfaction Scale (MMSS), Personal Wellbeing Index-Adult (PWI-A) i Subjective Emotional Habitual Wellbeing Scale (SEHW). Wyniki: Ogólne zadowolenie z pracy kształtowało się na poziomie średnim. Badane mniej zadowolone z poszczególnych aspektów pracy (relacji interpersonalnych, współpracowników, możliwości rozwoju, pochwał i uznania oraz sprawowania kontroli i odpowiedzialności) oraz życia (standardu życia i osiągnięć) istotnie częściej rozpatrywały zmianę miejsca pracy. Dodatkowo na częstość rozważania zmiany zawodu wpływało niezadowolenie z nagród zewnętrznych (płaca, urlop, świadczenia socjalne). Badane cechowały się znacznie niższym niż przyjęte dla krajów zachodnich poczuciem bezpieczeństwa w przyszłości i obecnie oraz małym zadowoleniem ze standardu życia i bycia częścią społeczeństwa. Wnioski: Satysfakcja zawodowa oraz satysfakcja z życia w ujęciu subiektywnym pozostają ze sobą w stałych relacjach i choć trudno jest określić kierunek tych zależności, to oddziaływanie wydaje się wzajemne. Med. Pr. 2014;65(1):99–108
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893